Tư vấn kế toán thuế và kế toán nội bộ

  1. Tập hợp hóa đơn, chứng từ để theo dõi và hạch toán.
  2. Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan Thuế(nếucó).
  3. Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
  4. Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
  5. Trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế khi cần và khi có phát sinh.

Comments are closed.