QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

G – OFFICE

550.000 VND/tháng

ĐĂNG KÝ

Địa chỉ

Lễ tân

Phòng họp

Trả lời điện thoại

Giữ thư tín

ADMIN PLUS

1.290.000 VND/tháng

ĐĂNG KÝ

Địa chỉ

Đăng/Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

Lễ tân

Lưu hồ sơ nhân sự

Phòng họp

Lưu hồ sơ pháp lý

Trả lời điện thoại

Giữ thư tín

ASSISST PLUS

2.590.000 VND/tháng

ĐĂNG KÝ

Địa chỉ

Đăng/Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

Lễ tân

Lưu hồ sơ nhân sự

Phòng họp

Lưu hồ sơ pháp lý

Trả lời điện thoại

Hỗ trợ pháp lý

Giữ thư tín

Tư vấn tuyển dụng

REPRESENT 

PLUS 3.290.000 VND/tháng

ĐĂNG KÝ

Địa chỉ

Đăng/Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

Đàm phán

Lễ tân

Lưu hồ sơ nhân sự

Phòng họp

Lưu hồ sơ pháp lý

Trả lời điện thoại

Hỗ trợ pháp lý

Giữ thư tín

Tư vấn tuyển dụng