CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MLNP

  1. Thay mặt chuẩn bị hồ sơ và phương án đầu tư
    2. Thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư
    3. Thay mặt thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc MNLP
    4. Thay mặt thực hiện lấy mã số thuế và dấu
    5. Thay mặt thực hiện thông báo thành lập công ty

Comments are closed.